Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

DECRET SERVEIS ESSENCIALS AMB LA FINALITAT DE REDUIR LA PROPAGACIÓ VIRUD COVID-19

DECRET SERVEIS ESSENCIALS AMB LA FINALITAT DE REDUIR LA PROPAGACIÓ VIRUD COVID-19

DILLUNS 30 MARÇ 2020

DECRET D’ALCALDIA DE SERVEIS ESENCIALS AMB LA FINALITAT DE REDUIR LA MOBILITAT EN LA PROPAGACIÓ DE LA INFECCIÓ DEL VIRUS COVID-19  

Antecedents dels fets-

El Consell de Ministres ha dictat el Real Decreto 10/2020 de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per les persones treballadores per compte aliè que no prestin serveis essencials, amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID-19.

Atès el que determina la disposició addicional primera del RD 10/2020 de 29 de març, les entitats locals queden habilitades per a dictar les resolucions que siguin necessàries per a regular la prestació dels serveis dels empleats públics que siguin essencials. 

Atès que en data 16 de març de 2020, aquesta alcaldia ja va resoldre adoptar una sèrie de mesures per donar compliment el que determinava el Real Decreto 463/2020, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada por el COVID-19, es considera necessari, en aquest moment, complementar les mesures adoptades. 

Fonaments del Dret- 

D’acord amb l’article 21.m) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, atribueix als alcaldes, entre d’altres, la competència per a adoptar personalment i sota la seva responsabilitat, en cas de catàstrofe o d’infortunis públics o riscos greus d’aquests, les mesures necessàries i adequades. 

Per tot això,  

RESOLC: 

Primer.- Acordar que els serveis que es prestaran seran els següents:

  • Serveis administratiu urgents i necessaris: L’ administrativa prestarà els serveis necessaris i urgents de forma presencial de 9.00 a 14.00h. NO és farà atenció presencial, l’ atenció i gestió dels tràmits serà mitjançant telèfon o eines digitals.
  • Serveis de neteja: La netejadora realitzarà feines de neteja i desinfecció dels espais públics i altres que es determinin i que es puguin considerar essencials. Temps de treball sis hores a la setmana.

Segon.- Determinar que aquesta resolució té efectes immediats i seguirà vigent fins que finalitzin les mesures excepcionals adoptades pel Real Decreto por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

Tercer.- Informar de la present resolució als treballadors afectats, a l’e-tauler, i a la web municipal. 

El Vilosell, 30 de març de 2020                                                                        En dóna fe, 

Jordi Nogué Estradé                                              Ester Sonia Lorenzo Bermejo

Alcalde                                                                     Secretaria