Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

DECRET MESURES EXEPCIONALS COVID-19

DIVENDRES 20 MARÇ 2020

DECRET D’ALCALDIA 28/2020

DECRET D’ALCALDIA DE MESURES EXEPCIONALS AMB LA FINALITAT DE REDUIR AL MÀXIM LA PROPAGACIÓ DE LA INFECCIÓ DEL VIRUS COVID-19

Antecedents dels fets-

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, òrgan competent en matèria de salut de les persones a tot Catalunya, va dictar la resolució SLT/720/2020, de 13 de març, per la qual s’adopten mesures addicionals per a la prevenció i control de la infecció pel SARS-CoV-2 (coronavirus). 

El Consell de Ministres ha dictat el Real Decreto por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que afecta a tot el territori nacional. 

Aquesta alcaldia considera, no només necessari, sinó també imprescindible, per raons de salut pública i de responsabilitat ciutadana, dictar la present resolució en la qual es proposa, limitar la prestació dels serveis públics amb excepció d’aquells estrictament necessaris per a garantir el correcte funcionament dels serveis bàsics, així com restringir la mobilitat de tots els ciutadans del municipi i aplaçar o suspendre el desenvolupament de totes aquelles activitats previstes. 

Fonaments del Dret-

D’acord amb l’article 21.m) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, atribueix als alcaldes, entre d’altres, la competència per a adoptar personalment i sota la seva responsabilitat, en cas de catàstrofe o d’infortunis públics o riscos greus d’aquests, les mesures necessàries i adequades. 

Per tot això, 

RESOLC: 

Primer.- Acordar que es limiti la prestació dels serveis públics a aquells que siguin estrictament necessaris per a garantir el funcionament dels serveis públics bàsics o estratègics.

Segon.- Determinar que l’Ajuntament del Vilosell prestarà atenció telefònica de 08 a 15 hores, els dilluns,dimecres i divendres, i de 09 a 14 hores i de 16 a 18 hores els dimarts i dijous. També per registre electrònic o per correu electrònic (ajuntament@vilosell.cat), i només en els casos que es valorin com a urgents o d’atenció presencial necessària s’acordarà amb els usuaris la visita, considerant cada cas. 

Tercer.- Decretar el tancament de tots els equipaments municipals i suspendre o aplaçar, segons sigui el cas, totes les activitats previstes al municipi del Vilosell. 

Quart.- Suspendre, tal i com disposa el RD del consell de Ministres sobre la declaració de l’estat d’Alarma, els terminis administratius en els termes que en el mateix s’indica. 

Cinquè.- Acordar la suspensió de les convocatòries i celebracions de les sessions dels òrgans col·legiats. 

Sisè.- Determinar que aquesta resolució té efectes immediats i seguirà vigent fins que finalitzin les mesures excepcionals adoptades pel Real Decreto por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

Setè.- Informar de la present resolució a l’e-tauler, taulell d’anuncis i a la web municipal. 

El Vilosell a 16 de març de 2020

L’Alcalde,                                                                              En dóna fe,

                                                                                            La secretària, 

 

Jordi Nogué Estradé                                               Ester Sonia Lorenzo Bermejo