Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

APROVACIÓ ORDENANÇA REGULADORA DE LA INSTAL·LACIÓ DE TERRASSES I VETLLADORS A LA VIA PÚBLICA DEL MUNICIPI DEL VILOSELL

APROVACIÓ ORDENANÇA REGULADORA DE LA INSTA·LACIÓ DE TERRASSES I VETLLADORS A LA VIA PÚBLICA DEL MUNICIPI DEL VILOSELL

DILLUNS 03 AGOST 2020

La potestat reglamentaria de les Corporacions Locals es regula en l’ article 4.1a) de la Llei de Bases del Règim Local 7/1985 de 2 d’abril la qual por manifestar-se a traves dels Estatuts, els reglament, les Ordenances i els Bans, dins de l’ esfera de la seva competència sense que puguin contenir preceptes contraris a les lleis, en plena concordança amb els principis de legalitat i jerarquia normativa recollits en l’ article 9.3 de la Constitució i 6.3 del Codi Civil.

Les ordenances i els Reglaments constitueixen la font especifica expressiva de l’ autonomia local en virtut del previst en l’ article 137 de la Constitució i en general, s’ equipararà a disposicions reglamentaries en quant a la seva publicació en el sistema de fonts. 

La competència del municipi per a l’ aprovació de la present Ordenança s’ emmarca en el marc de les atribucions establertes en l’ article 25.2 en els seus apartats b) i d) de la Llei de Bases del Règim Local 7/1985 de 2 d’ abril.

 

El Vilosell, és un municipi petit amb 170 habitants censats, amb un gran atractiu turístic que genera a l’ estiu l’ arribada de molts turistes. No cal oblidar que aquest turisme suposa una font d’ ingressos important als bars, cases rurals, bars i petits comerços del nostre poble. Però tampoc cal passar per alt que  l’ arribada del turisme i de l’ estiu , genera conflictes al confrontar en ocasions diferents interessos. Es per això, que aquest Ajuntament veu necessària la regulació de l’ ús del domini públic per a instal.lar taules i cadires amb la finalitat de garantir els drets de les persones. El que és pretén amb la redacció d’ aquesta ordenança municipal es permetre als ciutadans el gaudi dels carrers, places, espais públics i compatibilitzar, aquest ús general , amb el realitzat per aquells titulars dels establiments d’ hosteleria que volen instal.lar terrasses a la via pública. 

Per tot, es publica al portal web d’ aquest Ajuntament el text íntegre de l’ aprovació inicial de l’ ordenança reguladora per a la instal.lació de terrasses i vetlladors a la via pública del municipi del Vilosell, a fi de donar audiència als ciutadans afectats i recaptar quantes aportacions addicionals puguin fer-se per altres persones o entitat durant el termini de trenta dies a comptar del següent al de la publicació de l’ anunci al Butlleti Oficial de la Provincia.

Fitxers adjunts