Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

CONSULTA PÚBLICA APROVACIÓ ORDENANÇA TERRASSA I VETLLADORS

CONSULTA PÚBLICA APROVACIÓ ORDENANÇA TERRASSA I VETLLADORS

DILLUNS 22 JUNY 2020

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA SOBRE UN PROJECTE D’ORDENANÇA MUNICIPAL

REGULADORA PER A LA INSTAL∙LACIÓ DE TERRASSES I VETLLADORS A LA VIA

PÚBLICA DEL MUNICIPI DE EL VILOSELL

Vilosell, a 22 de juny de 2020.

D’acord amb allò establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment

Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l’objectiu de millorar la participació

dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes, amb caràcter previ a l’elaboració del

projecte d’ordenança, es duu a terme una consulta pública, a través del portal web de

l’Ajuntament del Vilosell, amb l’objectiu de recollir l’opinió dels ciutadans i organitzacions més

representatius potencialment afectats per la futura norma i sobre:

a) Antecedents

b) Problemes que es vol solucionar amb la iniciativa.

c) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.

d) Els objectius de la norma.

e) Les possibles solucions alternatives reguladores o no reguladores.

En compliment d’allò esmentat, el marc en el que es planteja la nova norma és el següent:

a) ANTECEDENTS

L'article 84.2 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya estableix que els governs locals tenen

competències pròpies, en els termes que determinin les lleis, entre altres matèries, sobre la

conservació i manteniment dels béns de domini públic, la regulació de les condicions de

seguretat en les activitats organitzades en espais públics i en locals de concurrència pública i la

regulació de l'establiment d'autoritzacions de tota mena d'activitats econòmiques.

L'article 4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases del règim local i l'article 8 del

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de

règim local de Catalunya, atribueix als ens locals territorials, en l'àmbit de les seves

competències i en els termes establerts per la legislació del règim local la potestat

reglamentària; i com a plasmació de la potestat municipal d'intervenció en l'activitat dels

ciutadans, mitjançant l'aprovació de les ordenances, i el sotmetiment a llicències i actes de

control preventiu, regulada en els articles 84.1a) i b) i 236.1.a) i b) dels esmentats textos legals,

i l'article 218 autoritza els ens locals per a subjectar a llicència l'ús comú especial dels béns de

domini públic.

D'altra banda, l'exercici de les competències atorgades per determinada legislació sectorial,

tant autonòmica com estatal, reguladora dels diferents àmbits materials afectats per la present

Ordenança, habilita als ajuntaments per a regular, mitjançant ordenances, diferents aspectes i

àmbits, com la: Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics

i les activitats, el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,

activitats i serveis dels ens locals, etc.

b) PROBLEMES QUE ES VOL SOLUCIONAR AMB LA INICIATIVA

Els establiments d’hostaleria sol·liciten a l'Ajuntament l'ús de de el domini públic per a instal·lar

taules i cadires, així com altres elements com a tendals, para-sols, paravents, , etc. Aquestes

circumstàncies també es donen en espais privats d'ús públic de lliure concurrència o espais

privats d'accés privat sense accés des de la via pública, utilitzats per establiments de

restauració que és necessari regular.

Les característiques dels espais de domini públic davant dels establiments no sempre són les

mateixes, així com tampoc les característiques dels establiments que sol·licitin la instal·lació de

terrasses, com ara la seva capacitat o els serveis a la disposició de les persones usuàries.

c) LA NECESSITAT I OPORTUNITAT DE LA SEVA APROVACIÓ

Es fa imprescindible la redacció d'una ordenança municipal, amb la clara finalitat de permetre

als ciutadans el gaudi dels carrers, places, espais públics i compatibilitzar, en qualsevol cas,

aquesta ús general amb el realitzat pels titulars d’establiments d’hostaleria, que sol·liciten

autorització per ocupar la via publica per a instal·lar taules i cadires, així com altres elements

com a tendals, para-sols, paravents, etc

d) OBJECTIUS DE LA NORMA

En el moment actual es fa necessària una regulació específica en allò que fa referència a la

tipificació i regulació de les autoritzacions municipals i condicions per a la instal·lació de

terrasses i vetlladors annexos als establiments de restauració i assimilats.

Com s’ha indicat, es imprescindible la redacció d'una ordenança municipal que troba el seu

origen en una clara finalitat de permetre als ciutadans el gaudi dels carrers, places, espais

públics i espais privats d'ús públic o d'accés privat, i compatibilitzar, en qualsevol cas, aquest us

amb el realitzat pels titulars d’establiments d’hostaleria.

e) POSSIBLES SOLUCIONS ALTERNATIVES REGULATÒRIES O NO

REGULATÒRIES

Com a possibles solucions alternatives reguladores o no reguladores del règim regulador de

l'ocupació de l'espai públic o de l'activitat en l'espai privat, es disposa de la normativa estatal i

autonòmica que regula, de manera general, la casuística plantejada, per l'experiència del dia a

dia, mostra la necessitat de detallar i facilitar a la ciutadania, i en concret als titulars

d'establiments, les condicions concretes i l'activitat en l'espai privat, tant d'ús públic com

d'accés privat.

La ciutadania i les organitzacions que ho considerin adient, poden remetre les seves

opinions sobre els aspectes plantejats en aquest document dins del termini de 10 dies

naturals a comptar des del dia següent a la publicació del mateix al portal web de

transparència o mitjançant paper a les dependències d’ aquest Ajuntament.

Document Actions