Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

EDICTES

APROVACIÓ DEL PLA DE DESPLEGAMENT DE FIBRA ÒPTICA APROVACIÓ DEL PLA DE DESPLEGAMENT DE FIBRA ÒPTICA

EDICTE Resolució d'Alcaldia núm. 24/2021 de l' Ajuntament del Vilosell de per la qual se sotmet a informació pública el pla de desplegament presentat per ADAMO TELECOM IBERIA SA Presentat per: Nom i Cognoms/Raó Social NIF/CIF ADAMON TELECOM IBERIA SA A65232357 Un Pla de Desplegament d'una xarxa de comunicacions electròniques en aquest municipi de conformitat amb el que es disposa en l'article 34 de la Llei 9/2014, de 9 de maig, de Telecomunicacions, se sotmet a informació pública pel termini de deu dies, a fi que els qui poguessin tenir-se per interessats en aquest expedient, puguin comparèixer i formular quantes al•legacions, suggeriments o reclamacions tinguin per convenient. Al seu torn, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament [adreça https://www.vilosell.cat]. El Vilosell 03 de març de 2021 L’ Alcalde Jordi Nogué Estradé

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 6/2018

ANUNCI En data 01 d’abril de 2019 el Ple de l’Ajuntament va aprovar provisionalment l’expedient de modificació de crèdit 6/2018 mitjançant suplement de crèdit i/o crèdit extraordinari que cal finançar amb majors i/o nous ingressos efectivament recaptats del pressupost vigent de la corporació, així com anul•lacions o baixes dels crèdits de partides de despeses, i romanent de tresoreria per a despeses generals, el qual s'exposa al públic a la Secretaria de l'Ajuntament, en el termini de quinze dies hàbils des de la publicació al BOP, durant els quals s'admetran reclamacions davant d'aquesta corporació. En el supòsit que no es presentin reclamacions, l'acord inicial esdevindrà definitiu, sense necessitat d'un acord posterior. El Vilosell a 01 d’abril de 2019 L’alcalde, Jordi Nogué Estradé

CANVI DE TITULARITAT D'UN DRET FUNERARI SOBRE UN NÍNXOL CANVI  DE TITULARITAT D'UN DRET FUNERARI SOBRE UN NÍNXOL

EDICTE Atès que M.T.M.M. ha sol•licitat el canvi de titularitat a favor seu del dret funerari sobre els següents nínxols : nínxol núm. 14 files 1ª-2ª-3ª del cementiri municipal del Vilosell,actualment inscrits a favor del Sr. A.M.M. Es fa públic per tal que, en el termini de 20 dies hàbils, les persones que demostrin tenir un interès directe o legítim puguin presentar les al•legacions que considerin oportunes. L’alcalde, Jordi Nogué Estradé El Vilosell, 25 de març de 2019

Document Actions